Innhold på siden:

- Om Norske Birmavenner

- Norske Birmavenner på sosiale media

- Æresmedlemmer i Norske Birmavenner

- Innehavere av St Birmas Orden

- Norske Birmavenners vedtekter


Om Norske Birmavenner

Foreningens formål:

Norske Birmavenner er en forening med formål å arbeide for å fremme rasen Hellig Birma i Norge. Samtidig ønsker vi å bevare birmaens typemessige trekk, og verne om en sunn katterase med god helse.

Foreningen er en NRR-godkjent rasering, dvs at den har talerett på NRRs Generalforsamling i saker som omhandler rasen. Norske Birmavenner er pr i dag Norges eneste rasering for Hellig Birma.

 

Historikk:

På 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet vokste det fram en liten interessegruppe som jobbet aktivt for å fremme rasen i Norge. På midten av 1980-tallet ble det utarbeidet et forslag til vedtakter for dannelse av forening, og det ble innkalt flere "birmavenner"  til et konstituerende møte den 19.04.1986, hvor foreningen Norske Birmavenner ble lovlig stiftet.

Som en kuriositet kan det nevnes at på Norske Rasekattklubbs 30-års jublieumsutstilling i 1968 var det første gang man så en Hellig Birma utstilt i Norge. Det var en tysk utstiller, Anne-Lise Hackman, som var tilstede med sine to katter, begge fra hennes eget oppdrett; von Assindia.

Den første norskeide Hellig Birma var Auror-san av Drotten, som FIFé-dommer Carl Christian Gulsett importerte fra Sverige i 1970. Etter det vi har klart å spore, fikk katten 3 kull under Gulsetts stamnavn; Hymes.

 

Medlemsfakta:

Foreningen har medlemmer spredt over hele Norge (også noen i Sverige), og disse faller inn uder to hovedgrupper: Oppdrettere og eiere av selskapskatter.

 

Aktiviteter:

Hobbyutstilling - Norske Birmavenner har lenge hatt som tradisjon å arrangere en årlig hobbyutstilling med invitasjon til ALLE birmaer - både selskapsktter og utstillingskatter. På disse utstillingene konkurreres det i kategorier som beste profil, beste øyenfarge, beste utmasking, beste benstamme osv.

I en del år nå har både økonomi og meldemmsmasse satt en stopper for disse utstillingene, men vi har som mål at dette er en aktivitet som skal tas opp igjen når vi får mulighten til det.

Birmaspesial - egentlig en miniversjon av Hobbyutstillingen, men her har vi fått 'låne' pausen mellom grunnbedømmingene og panelene på en utstilling. Dette har vi fått til to ganger, hos TERAK i 2016 og Smaalenene i 2019.

Birmaposten - Norske Birmavenner gir ut et eget medlemsblad to ganger i året. Birmaposten tar opp aktuelle temaer, stoff om stell, kattemat, utstillingsnytt, regler og mye annet. Alle våre medlemmer er med å bidra med stoff til bladet.

 

Kan jeg bli medlem?

Svaret er ja! Vi ønsker alle som har interesse for rasen velkommen til å melde seg inn i vår rasering, både oppdrettere, utstilere, eiere av selskapskatter, og de som ikke selv eier en birma men liker rasen. Kanskje du har planer om å kjøpe en birma ved en senere anledning og ønsker å være medlem en stund for å orientere deg og bli kjent med rasen.


Norske Birmavenner i sosiale media

Facebook: Hellig Birma NBV - Rasering Norge

sjekk også infosiden Norske Birmavenner

(søk på @birmavenner på Facebook eller i Messenger for enkelt å finne sidene)

 

Instagram: @norske_birmavenner (#norskebirmavenner)


Æresmedlemmer:

Karina Bjuran

Ann-Mari Egsæter

Freddy Egsæter

Ketil Myrholt

St Birmas Orden:

Karina Bjuran

Randi Bjuran

Turid Botten

Ann-Mari Egsæter

Freddy Egsæter

Grethe Foss

Haldor Notøy

Ketil Myrholt

Kirsten Ramdahl

 


Norske Birmavenners vedtekter:

Oppdatert etter Årsmøtevedtak 2019.

§ 1 - Foreningens navn er NORSKE BIRMAVENNER

 

§ 2 - Foreningens formål:

a) Arbeide for Birmarasen

b) Tegne medlemmer

d) Samarbeide med tilsvarende organisasjoner

e) Føre avlshannregister

f) Føre medlemsregister

g) Utgi medlemsblad

h) Dele ut kokarder og premier

i) Organisere kattungeformidling

j) Avholde hobbyutstilling for NBVs medlemmer

l) Utnevne ÆRESMEDLEMMER ifølge statutter for dette:

Et æresmedlem bør ha vært medlem av foreningen i minimum ti år, og gjennom en årrekke ha ytet bidrag ut over det som kan forventes for å fremme Norske Birmavenner. Nominasjon av æresmedlem kan fremmes av medlemmer, styret og/eller Årsmøtet. Begrunnelse skal vedlegges.

m) Kåring av ÅRETS BIRMA ifølge reger for dette (ref § 14 ÅRETS BIRMA)

 

§ 3 - Foreningen er åpen for enhver kattevenn som har betalt kontingent.

 

§ 4 - Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet

Der avgjøres de foreliggende saker med alminnelig flertall, og det stemmes ved håndsopprekning, eller skriftlig hvis minst ett  - 1 -  medlem ønsker det.

Foreløpig innkalling til Årsmøtet sendes ut seks  - 6 -  uker før Årsmøtet.

Det ordinære Årsmøtet avholdes innen 1. MAI, og innkalles med minst to  - 2 -  ukers skriftlig varsel og skal inneholde følgende:

1. Dagsorden

2. Årsberetning fra styreperioden

3. Regnskap

4. Forslag til bevilgninger

5. Andre innkomne forslag

6. Valgkomiteens innstilling

7. Budsjett

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire  - 4 -  uker før Årsmøtet.

Årsmøtereferatet sendes alle medlemmer. Hvis et medlem ønsker å avgi sin stemme, men ikke har anledning til å delta på Årsmøtet, kan dette gjøres ved skriftlig å informere Årsmøtet om sitt standpunkt (godkjenne eller forkaste) til en eller flere av de saker som nevnes i NBVs vedtekter § 5 a - 1.

 

§ 5 - Saker som skal behandles på ordinært Årsmøte:

a) Godkjenning av innkallelsen

b) Godkjenning av dagsorden

c) Valg av ordstyrer

d) Valg av to  - 2 -  referenter

e) Valg av tellekorps, minst to  - 2 -  medlemmer

f) Årsberetning

g) Regnskap/økonomisk oversikt

h) Bevilgninger

i) Innkomne forslag

j) Valg av

- Styremedlemmer

- Varamedlemmer

- Webmaster

- Redaktør

- Valgkomité

- Revisor

k) Kontingent

l) Budsjett

 

§ 6 - Stemmerett

Stemmerett på Årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

Familiemedlemskap gir stemmerett til maks to  - 2 -  personer.

Valgbar til styreverv er den som har vært medlem i minst 6 måneder og har betalt kontingent.

 

§ 7 - Kontingent

Kontingenten blir fastsatt på Årsmøtet etter innstilling fra styret.

Det betales for ett år av gangen, og er gjeldende fra 01.06.åå til 31.05.åå.

Nye medlemmer betaler havl kontingent ved innmelding etter 1. oktober.

Oppdrettere som er medlemmer har anledning til å tilby kattungekjøpere medlemskap til halv kontingent det første året. Dette må avtales med kasserer.

 

§ 8 - Purring av kontingent

Medlemmer som etter ett  - 1 -  varsel ikke har betalt medlemskontingenten strykes en  - 1 -  måned etter forfall, og mister da tilgang til passord, legge inn kull, oppdrett osv.

 

§ 9 - Styrets sammensetting

a) Styret består av fem  - 5 -  styremedlemmer som velges for to  - 2 -  år:

Leder, kasserer og ett styremedlem velges de år hvor årstallet ender på partall (2, 4, 6 osv)

Sekretær og ett styremedelm velges når årstallet ender på oddetall (1, 3, 5 osv)

b) Varamedlemmer, redaktør, webmaster, valgkomité og revisor velges for ett  - 1 -  år.

c) Alle kan gjenvelges.

 

§ 10 - Styrets beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst fire  - 4 -  av styrets medlemmer er tilstede.

Varamedlemmer, webmaster og redaktør bør møte på styremøter.

Styret har taushetsplikt. I alle saker som er under behandling gjelder taushetsplikten.

Brudd på taushetsplikten medfører suspensjon fra styret.

 

§ 11 - Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst tjuefem  - 25 -  av medlemmene krever dette skriftlig overfor styret med forslag til dagsorden. Familiemedlemskap teller maksimalt som to  - 2 -  medlemmer.

Ekstraordinært Årsmøte holdes senest en  - 1 -  måned etter innsendt begjæring og innkalles på samme måte som endelig innkalling og med samme frist som ordinært Årsmøte.

Ekstraordinært Årsmøte behandler kun de saker som fremgår av innkallelsen.

 

§ 12 - Endring av vedtekter

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.

 

§ 13 - Oppløsning av Norske Birmavenner

Eventuell opplørsning av foreningen skal behandles på Årsmøtet eller et ekstraordinært Årsmøte.

Oppløsning kan skje etter avstemming med minst 2/3 flertall på to etter hverandre avholdte Årsmøter med minst en  - 1 -  måneds mellomrom.

Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.

Foreningens midler blir å anvende etter siste Årsmøtets vedtak.

 

§ 14 - ÅRETS BIRMA

a) Konkurransen ÅRETS BIRMA er åpen for alle foreningens medlemmer, og alle resultater oppnådd av medlemmenes katter på FIFé-utstillinger er tellende.

b) Resultatene skal være utregner i hende innen 1. februar. Ferdig resultatliste blir lagt ut på foreningens Facebookside med frist for klager to uker før Årsmøtedato.

c) Vinnere blir presentert og premiert i forbindelse med foreningens Årsmøte. Vinnende katter som ikke er tilstede får sin diplom og eventuell premie ettersendt pr post.

d) For resultater oppnådd på NRRs utstillinger benyttes NRRs utregning til Årets Katt, inkludert tilleggspoeng.

For resultater oppnådd på FIFé- utstillinger utenfor NRR, teller de samme grunnpoengene, men tilleggspoeng legges til etter en fast sats:

- ungdyr/kattunge, vetran, senior, avl 0,03p

- voksen hann/hunn, kastrat hann/hunn 0,05p

e) ÅRETS BIRMA kåres i følgende klasser:

- Voksen hann

- Voksen hunn

- Kastrat hann

- Kastrat hunn

- Ungdyr/Kattunge

- Veteran

- Senior

- Avlshann

- Avlshunn

- Oppdrett

f) ÅRETS SELSKAPSKATT er åpen for alle Hellig Birma som av en eller annen grunn ikke lar seg stille ut på vanlig måte. Medlemmene oppfordres til å nominere sine selskapskatter ved å sende inn et bilde og en begrunnelse.

Nominasjonen må være utregner i hende innen 1. februar, og vinneren kåres av Norske Birmavenners styre.

Dersom et eller flere medlemmer i styret har bånd dvs er eier/oppdretter av nominert katt, er den/de utelukket fra avstemningen.

 

Vedtektene som PDF-fil finner du her